Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Capella Premium 68

Capella Premium 68

Opis

Capella Premium 68 to półsyntetyczny olej zawierający pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających wyjątkową ochronę przed korozją i tworzeniem osadów, przeznaczony do smarowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych. 

Zalety
Capella Premium 68 charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie w obecności amoniaku zapewniając czystość układu smarowania oraz ochronę przed tworzeniem szlamów.
Olej Capella Premium 68 odznacza się niższą odparowalnością w porównaniu do konwencjonalnych olejów mineralnych obniżając w ten sposób ubytki oleju z układu smarowania w wyniku odparowywania.
Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia doskonałą charakterystykę lepkościową nawet w wysokich temperaturach pracy. Bardzo dobra płynność oleju Capella Premium 68 w niskich temperaturach przyczynia się do zmniejszenia zużycia współpracujących elementów układu smarowania podczas zimnych rozruchów. Jednocześnie niska temperatura płynięcia eliminuje zagrożenia wynikające  z blokowania parownika zapewniając w ten sposób doskonałą wymianę cieplną. Odpowiedni dobór olejów bazowych zapewnia wyjątkową kompatybilność oleju Capella Premium 68 z uszczelnieniami układów smarowania sprężarek. Olej Capella Premium 68 wykazuje dobrą kompatybilność z innymi olejami mineralnymi i syntetycznymi stosowanymi  w amoniakalnych systemach chłodniczych.

Zastosowanie
Olej Capella Premium 68 zalecany jest do stosowania  w układach smarowania amoniakalnych sprężarkach chłodniczych.
Oleju Capella Premium 68 nie należy używać  w układach chłodniczych wykorzystujących freony jako czynniki chłodzące.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l
Capella Premium 68 Jednostka 68
Gęstość w temperaturze 15ºC kg/ L 0,858
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40ºC mm2/ s 66,9
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100ºC mm2/ s 9,15
Lepkość kinematyczna w temperaturze 0ºC mm2/ s 866
Wskaźnik lepkości - 113
Całkowita liczba kwasowa mg KOH/ g 0,07
Temperatura zapłonu ºC 262
Temperatura płynięcia ºC -42
Wydzielanie powietrza w temperaturze 50ºC min. 5
Skłonność do pienienia (sekw. I/ II/ III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml/ml/ml
ml/ml/ml

0/20/0
0/0/0
Korozja miedzi (3h, 100ºC) - 1a
Demulgowalność (40-37-3) min. 10
Korozja w wodzie demineralizowanej (procedura A) - pozyt.
Oznaczenie kodowe - 33478

* - pola wymagane