Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Capella A 68

Capella A 68

Opis

Capella A 68 to wysokiej jakości, całkowicie syntetyczny olej przeznaczony do smarowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych. Capella A 68 zestawiony jest przy użyciu specjalnie dobieranych węglowodorów syntetycznych. Olej Capella A 68 nie zawiera dodatków uszlachetniających. 

Zalety
Olej Capella A, dzięki zastosowanej  syntetycznej bazie węglowodorowej, zapewnia doskonałą stabilność chemiczną i cieplną w obecności amoniaku. Olej Capella A 68 cechuje się bardzo niską temperaturą płynięcia, dzięki czemu może być stosowany w bardzo niskich temperaturach, typowych dla nowoczesnych, amoniakalnych urządzeń chłodniczych. Capella A  68 charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lepkości, co zapewnia zmniejszanie zapotrzebowania mocy  w niskich temperaturach uruchamiania sprężarki (dzięki mniejszej lepkości w niskich temperaturach)  i utrzymywanie wymaganej lepkości w wyższych temperaturach pracy. Olej Capella A 68 posiada niższą odparowalność niż nieuszlachetnione oleje mineralne, dzięki czemu zużycie oleju jest mniejsze, a wymiana ciepła usprawniona dzięki ograniczeniu ilości oleju  w układzie. 

Zastosowanie
Olej Capella A 68 zalecany jest do stosowania   w urządzeniach chłodniczych, w których czynnikiem chłodzącym jest amoniak.Olej Capella A 68 może być używany w układach chłodniczych i układach klimatyzacyjnych wymagających stosowania środków smarnych  o doskonałej charakterystyce w niskich temperaturach.
Olej Capella A 68 spełnia wymagania warunków pracy w niskich temperaturach amoniakalnych układów chłodniczych o minimalnych temperaturach parownika wynoszących -60ºC. Olej Capella A 68 jest szczególnie zalecany do sprężarek tłokowych i śrubowych  o temperaturze wylotowej powyżej 100 ºC.
Uwaga:
Olej Capella A 68 można stosować w sprężarkach napełnionych czynnikiem roboczym R22 jeżeli jest to wyraźnie zalecane przez producenta sprężarki.
Olej Capella A 68 może powodować kurczliwość uszczelek i ewentualne nieszczelności układów.  W związku z tym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do kompatybilności uszczelnień  w układzie sprężarki z syntetycznymi olejami na bazie PAO należy skonsultować się z producentem sprężarki.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Olej Capella A 68 spełnia wymagania następujących norm:
DIN 51503-1
BS 2626:1992

oraz posiada następujące zatwierdzenia :
Sabroe
Broedrene Gram A/S

Capella A 68 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15ºC kg/ L 0,834
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40ºC mm2/ s 68,7
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100ºC mm2/ s 10,6
Wskaźnik lepkości - 140
Liczba neutralizacji mg KOH/ g 0,01
Temperatura zapłonu (COC) ºC 260
Temperatura płynięcia ºC -57
Próba płynności (U-rurka) ºC - 42
Oznaczenie kodowe - 31271

* - pola wymagane